Brighton College Vietnam hiểu rằng một môi trường nuôi dưỡng và hỗ trợ học sinh cần được bắt đầu bằng những thông tin và hướng dẫn minh bạch, cụ thể. Trong trang này là các sổ tay và tài liệu cần thiết để hỗ trợ và đồng hành cùng học sinh, phụ huynh trong suốt thời gian tại Brighton College Vietnam.