Tại Brighton College Vietnam, chúng tôi tin rằng giáo dục là một quá trình chủ động và hợp tác, chú trọng vào các trải nghiệm học tập có ý nghĩa nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh đều có những tài năng và thế mạnh riêng biệt mà các em có thể phát triển qua quá trình cá nhân hoá học tập. Chúng tôi trao quyền cho học sinh để các em làm chủ việc học của mình, phát triển tư duy phản biện, tính sáng tạo, sự đam mê học hỏi và tính tự chủ. Chúng tôi cam kết kiến tạo một cộng đồng học tập đa dạng và hoà nhập, nơi mỗi học sinh đều được trân trọng và hỗ trợ, và tiếng nói của từng em học sinh luôn được lắng nghe. Để giúp các em có thể tạo ra những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng và thế giới, chúng tôi chứng minh rằng giáo dục là một quá trình khám phá, đổi mới và thích nghi suốt đời.