Thanh Tich Hs

Hầu hết tất cả học sinh của Brighton College đều được nhận vào các trường Đại học tốt nhất trên thế giới, ngay sau khi tốt nghiệp hoặc sau một năm nghỉ giữa chừng (gap year). Một số điểm đến tại các trường Đại học của Anh Quốc và Hoa Kỳ trong 7 năm qua gồm:

Tuyển sinh

Khám phá

Không gian học

Khám phá

Thành tích

Khám phá